بایگانی‌های مطالب پیشنهادی - مجله اینترنتی نکس رسانه

تعبیر خواب چشمه گل آلود

بروز شده در تاریخ شهریور ۳۰, ۱۳۹۹ مطالب پیشنهادی

تعبیر خواب چشمه گل آلود

تعبیر خواب چشمه گل آلود ، معنی دیدن چشمه گل آلود در خواب های ما چیست

تعبیر خواب چشمه گل آلود ، معنی دیدن چشمه گل آلود در خواب های ما چیست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب مسافرت خارج ، معنی دیدن مسافرت خارج در خواب ما چیست

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب چشمه گل آلود چیست

ابن سیرین می گوید که اگر در خواب چشمه ای ببینیم که آب تیره و بد بو دارد خواب ما به غم و بیماری اشاره دارد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب دزدیدن الماس ، معنی دیدن دزدیدن الماس در خواب های ما چیست

آنلی بیتون می گوید که اگر در خواب چشمه تیره ای را دیدید که در نور آفتاب می درخشید معنی خواب شما این است که ثروت زیادی را به دست می آورید و به مسافرت های خوب و لذتبخش می روید.

تعابیر دیگر دیدن چشمه در خواب

برای تکمیل شدن این بحث تعبیر خواب چشمه را از دید معبران بزرگ برای شما آورده ایم.

ابن سیرین

دیدن چشمه در خواب نشان دهنده بزرگی است و مردی که جوانمرد و بخشنده است به شرط آنکه آب چشمه پاک و زلال و خوش طعم باشد.

اگر در خواب چشمه ای ببینیم که آب تیره و بد بو دارد خواب ما به غم و بیماری اشاره دارد.

اگر در خواب دیدید که با آب چشمه مسح می کنید معنی خواب این است که غم هایش به پایان می رسد.

اگر در خواب دیدید که آب چشمه زیاد می شود معنی خواب این است که در آن منطقه عزت و جوانمردی هم زیاد می شود و اگر آب چشمه کم شد معنی برعکس است و جوانمردی مردم کم می شود.

منوچهر مطیعی

دیدن چشمه در خواب نشان دهنده کرامت و بخشندگی است و به مردی اشاره دارد که بخشنده است و جوانمرد.

همچنین دیدن چشمه در خواب می تواند نشان دهنده منبعی پر از خیر و برکت باشد ، یا مردی که بدن چشمداشت به همه می بخشد و کمک می کند.

دیدن چشمه در خواب به نعمت و سلامتی اشاره می کند و اگر چشمه را ساکن بینیم خیر و صلاح ماست و اگر آب چشمه روان باشد نشان دهنده غم و اندوه است.

در حالت کلی خوردن آب چشمه و شستشو در ان به شرط آنکه آبش خوب باشد بسیار خوب است.

لوک اویتنهاو

دیدن چشمه یا آبی که از زمین می جوشد در خواب نشان دهنده یک خوشحالی غیر منتظره برای بیننده خواب است.

تعبیر خواب اذان گفتن زن

بروز شده در تاریخ شهریور ۳۰, ۱۳۹۹ مطالب پیشنهادی

تعبیر خواب اذان گفتن زن

تعبیر خواب اذان گفتن زن ، معنی اذان گفتن زن در خواب چیست

تعبیر خواب اذان گفتن زن ، معنی اذان گفتن زن در خواب چیست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب پروانه های زیاد ، معنی دیدن پروانه های زیاد و رنگی در خواب چیست

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب اذان گفتن زن چیست

تعبیر خواب مردی که با زنش اذان می گوید این است که اجلش نزدیک است

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب تابلو فرش ، معنی دیدن و خرید تابلو فرش در خواب های ما چیست

اگر مردی بیند با زن خود بانگ نماز می‌داد، دلیل است که از دنیا رحلت کند بزودی. و اگر دید در کلمه‌های بانگ نماز زیادت و نقصانی بود، دلیل که بر مردمان ستم و بیداد نماید.

تعابیر دیگر دیدن اذان در خواب

برای بهتر ارائه شدن این بحث تعبیر خواب اذان را در شرایط مختلف از معبران بزرگ برای شما آورده ایم.

امام صادق ع

دیدن اذان و بانگ نماز در خواب ۱۲ معنی دارد.

معنی اول دیدن اذان در خواب رفتن به حج است.

معنی دوم دیدن اذان در خواب گفتن سخن حق است.

معنی سوم دیدن اذان در خواب فرمانروایی است.

معنی چهارم دیدن اذان در خواب بزرگی است.

معنی پنجم دیدن اذان در خواب ریاست است.

معنی ششم دیدن اذان در خواب رفتن به سفری طولانی است.

معنی هفتم دیدن اذان در خواب بریدن است.

معنی هشتم دیدن اذان در خواب تنگدستی و فقر است.

معنی نهم دیدن اذان در خواب خیانت است.

معنی دهم دیدن اذان در خواب جاسوسی است.

معنی یازدهم دیدن اذان در خواب منافق بودن و دورویی است.

معنی دوازدهم دیدن اذان در خواب بریدن دست است.

ابراهیم کرمانی

اگر در خواب ببینید که کودکی اذان می گیود معنی خواب این است که کودک می میرد و یا پدر و مادرش می میرند و یا از هم دور می افتند.

اگر در خواب ببینید که در حمام اذان می گوید معنی خواب این است که در دین و دنیا بد حال است.

اگر در لشگرگاه و یا قافله گاه اذان بگویید معنی خواب خوب نیست و تاویلش بد است.

اگر در خواب ببینید که یک زندانی در زندان اذان و اقامه می گوید معنی خواب این است که از زندان رها می شود.

اگر در خواب ببینی که با لهو و لعب اذان می گویی معنی خواب این است که هلاک می شوی.

اگر کسی در خواب ببیند که روی قله کوه اذان می گوید معنی خواب این است که پادشاه حرف راست می زند و او را به خدای تعالی می خواند.

اگر در خواب کسی خود را ببیند که در مناره اذان می گوید معنی خواب این است که به بزرگی و فرمانروایی می رسد.

اگر کسی در خواب دید که در کنج خانه اذان می گوید معنی خواب این است که در کار حق خیانت می کنید.

اگر کسی در سردابه اذان بگوید معنی خواب این است که به زودی به سفر می رود و در ان سفر رنج زیادی می کشد.

اگر کسی در میان کوهی اذان بگوید معنی خواب این است که بین مردمی ستمگر گرفتار می شود که بسیار به او خیانت می کنند.

اگر کسی در خواب دید که روی تختی نشسته و یا ایستاده بود و با مسخره بازی اذان می گفت معنی خواب این است که عقلش از بین می رود.

اگر در خواب دیدید که کسی اذان می گوید و شما گوش می دهید معنی خواب این است که در کار عبادت خدا تنبل هستید و کسی شما را به سوی خدا فرا می خواند.

اگر کسی در خواب صدای اذان شنید معن خواب این است که که در کارهای حق توفیق می یابد.

اگر در خواب دیدی که اذان را ناقص می خوانی و کلمات را کم و زیاد می گویی معنی خواب این است که به مردم ظلم و ستم می کنی.

اگر مردی در خواب ببیند که با زن خود اذان می گوید معنی خواب این است که آن مرد به زودی از بین می رود.

اذان گفتن برای بنده مومن خدا به حج رفتن است.

اگر در خواب در جای نامشخصی اذان بگویی معنی خواب این است که چیز مکروهی به تو می رسد.

خواب اذان برای مردم فاسق این است که به جرم دزدی شما را می گیرند.

اگر در خواب خود صدای اذان را از مسجد بشنوید معنی خواب این است که مردم را به سوی خدا هدایت می کنید.

اگر در خواب دیدید که در بستر خود اذان می گویید معنی خواب این است که با رن خحود الفت نشان می دهی.

اگر کسی در خانه خود اذان می دهد معنی خوابش این است که فقیر می شود و ممکن است کسی از اهل خانه اش بمیرد.

معنی خواب اذان گفتن در چاه یا سردابه ، منافق بودن است.

اگر در خواب صدای اقامه ررا بشنوی معنی خواب این است که در کارهای حق موفق می شوی و توفیق پیدا می کنی.

جابر مغربی

اگر در خواب ببینی که از مناه مسجد اذان می گویی معنی خواب این است که به کار بزرگی مشغول می شوی و ممکن است که به حج مشرف شوی.

تعبیر خواب شیرینی خوردن

بروز شده در تاریخ شهریور ۳۰, ۱۳۹۹ مطالب پیشنهادی

تعبیر خواب شیرینی خوردن

تعبیر خواب شیرینی خوردن ، دختر مجرد امام صادق و حضرت یوسف و جعبه شیرینی

تعبیر خواب شیرینی خوردن ، دختر مجرد امام صادق و حضرت یوسف و جعبه شیرینی همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب گلابی حضرت یوسف ، دیدن درخت گلابی بزرگ برای زن باردار و سیب

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب شیرینی خوردن امام صادق ع

خوردن شیرینی در خواب می تواند شش معنی داشته باشد که در یر به آنها اشاره خواهیم کرد.

اولین مفهوم خوردن شیرینی در خواب مال حلال است که فرد در می آورد و یا در آینده نزدیک به او می رسد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب زایمان امام صادق ، دختر مجرد و پسردار شدن و طبیعی بدون درد ابن سیرین

دومین مفهوم خوردن شیرینی در خواب منفعت و سودی است که وارد زندگی اش می شود.

سومین مفهوم خوردن شیرینی در خواب این است که علم و حکمت به او می رسد و دانش و دیدگاهش بالا می رود.

چهارمین مفهوم خوردن شیرینی در خواب فرهنگ است.

پنجمین مفهوم خوردن شیرینی در خواب ستایش کردن و مدح زیبای فرد است.

ششمین مفهوم خوردن شیرینی در خواب هم کنیز یا زنی زیبا است که نصیب شما می شود.

خواب خوردن شیرینی ابن سیرین

مفهوم دیدن و خوردن هر نوع خوراکی شیرینی در خواب شادی و روزی حلال است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب جارو ، زدن حرم امام رضا و خانه همسایه و جاروبرقی زدن فرش و کاشتن جارو

اگر کسی در خواب به شما شیرینی دهد مفهوم این خواب این است که به شما کمک می کند و کاری را برای شما آسان می گرداند.

تعبیر خواب خوردن شیرینی حضرت یوسف ع

اگر کسی در خواب ببیند که شیرین های مختلفی را می خواهد معنی این خواب این است که او زن می خواهد و یا بعبارتی می خواهد ازدواج کند بشرط اینکه مجرد باشد.

خواب خوردن شیرینی شیخ مفید

مفهوم دیدن شیرینی در خواب برای افراد جوان و نوجوان چه پسر و چه دختر خیلی خوب است و نشان دهنده این موضوع است که در آینده زندگی می خواهد زیبایی هایش را به آن فرد نشان دهد و او زندگی خوبی خواهد داشت.

دیدن شیرین ید رخواب می تواند این مفهوم را داشته باشد که اگر با معشوق خود قهر کرده اید به زودی با او آشتی می کنید و رابطه تان خوب می شود.

برای کسی که خاطر خواه کسی است و دوست دارد به زودی با او ازدواج کند مفهوم این خواب این است که به زودی این وصلت سر می گیرد و مراسم عروسی خواهید داشت.

اگر در خواب ببینید که در حال خوردن شیرینی خامه ای هستید ، طعم این شیرینی وارد زندگی شما می شود و زندگی تان را خیلی بهتر از قبل می کند.

تعبیر خواب ماهی قرمز

بروز شده در تاریخ شهریور ۳۰, ۱۳۹۹ مطالب پیشنهادی

تعبیر خواب ماهی قرمز

تعبیر خواب ماهی قرمز ، کوچک و بزرگ زیاد در حوض و در حال مردن امام صادق

تعبیر خواب ماهی قرمز ، کوچک و بزرگ زیاد در حوض و در حال مردن امام صادق همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب سیب چیدن ، و درخت پر از سیب از درخت و خوردن گلابی با هم

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب ماهی قرمز چیست

دیدن ماهی قرمز در خواب های  ما به شادی و نشاط اشاره می کند.

اگر در خواب جایی پر از ماهی قرمز مانند حوض و یا رودخانه را ببینیم اتفاق خیلی خوبی می افتد مانند تولد نوزاد و یا ازدواجی فرخنده.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب سگ مهربان ، سر بریدن سگ در خواب با چاقو و خوردن گوشت سگ

دیدن ماهی قرمز در تنگ به شادی های کوتاه مدت اشاره دارد.

اگر در خواب ببینیم که ماهی قرمز می میرد معنی خواب اندوه بعد از شادمانی است.

تعابیر دیدن ماهی در خواب

برای بهتر ارائه شدن این بحث تعبیر خواب ماهی را در شرایط مختلف از معبران بزرگ برای شما آورده ایم.

یوسف پیامبر ع

حضرت یوسف ع دیدن ماهی در خواب را خوب می دانند و به روزی معنی می کنند به طوریکه هر چه این ماهی بزرگتر باشد ، روزی شما هم بیشتر خواهد بود.

جابر مغربی

ماهی تازه در خواب به معنای غنیمت است ، و دلیل این امر این است که از سفره ای که برای حضرت عیسی ع از آسمان و بهشت آورده بودند ماهی هم بوده است.

اگر در خواب ببیند که ماهی از دهان کسی بیرون می آید معنی خواب او به این صورت است که زیاد دروغ می گوید.

اگر از اندام تناسلی کسی در خواب ماهی بیرون بیاید معنی این خواب این است که او صاحب دختر می شود.

اگر ماهی تازه پخته در خواب بخورد ، به او مال می رسد به اندازه آن ماهی که خورده ، یعنی اگر کم بخورد مال کمی به او می رسد و اگر زیاد بخورد مال زیادی به او خواهد رسید.

اگر در خواب ببینی که در حال ماهی فروشی کردن هستی ، معنی خواب این است که به تو سود و منفعت می رسد.

اگر در خواب خود ببینی که با ماهی ها در حال صحبت کردن هستی معنی خواب این است که با بزرگ و پادشاهی برخورد خواهی کرد و حاجت خود را از او می خواهی و او حاجتت را بر آورده می کند.

ابن سیرین

اگر کسی در خواب ماهی شود بزرگی به او ظلم خواهد کرد.

اگر ماهی را بخورد از غلامش ضرر می بیند و عده ای هم می گویند که به سفر خواهد رفت.

تعبیر خواب گربه سفید کوچک

بروز شده در تاریخ شهریور ۳۰, ۱۳۹۹ مطالب پیشنهادی

تعبیر خواب گربه سفید کوچک

تعبیر خواب گربه سفید کوچک ، سیاه و زرد در خانه داشتن چیست

تعبیر خواب گربه سفید کوچک ، سیاه و زرد در خانه داشتن چیست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب مو در کف دست ، و رویش مو در کف دست و پا و کف بینی دست

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب گربه سفید کوچک چیست

اگر در خواب خود گربه سفید کوچک ببینیم معنی خواب شما این است با مشکلاتی به زودی روبرو می شوید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب کلاغ های زیاد ، تعبیر دیدن کلاغ های زیاد در خواب چیست

معنی این خواب این است که کسی یا چیزی به شما آسیب می زند و این وضعیت شما را ناراحت می کند.

تعابیر گربه از دید سایر معبران

برای بهتر ارائه شدن این بحث تعبیر خواب گربه را در شرایط مختلف از معبران بزرگ برای شما آورده ایم.

امام صادق

دیدن گربه در خواب پنج معنی دارد.

معنی اول دیدن گربه در خواب دزد است.

معنی دوم دیدن گربه در خواب زنی است که غماز است و عیب جویی می کند و طعنه می زند.

معنی سوم دیدن گربه در خواب بیماری است.

معنی چهارم دیدن گربه در خواب زنی مهربان و دلسوز در زندگی بیننده خواب است.

معنی پنجم دیدن گربه در خواب جنگ و خصومت و دشمنی است.

ابن سیرین

دیدن گربه در خواب خوب نیست و اشاره به مردی دارد که دزد است و فساد ایجاد می کند.

اگر در خواب خود ببینی که گربه ای در حال وارد شدن به خانه توست معنی خواب این است که دزد به منزلت می زند.

اگر گربه در خواب از سفره تو چیزی بخورد یعنی دزد به متزلت می زند و چیزی از خانه ات می برد.

اگر در خواب خود ببینی که گربه ای را کشته ای معنی این خواب این است که دزدی به خانه ات می زند و تو او را میکشی و یا به عبارتی دستگیر می کنی.

اگر در خواب ببینی که گربه از آلت تناسلی تو خارج می شود معنی این خواب این است که صاحب فرزندی می شوی که دزد و راهزن می شود.

ابراهیم کرمانی

اگر بعد از صبح در خواب گربه ای را ببینی معن این خواب این است که به مدت شش روز بیمار خواهی شد.

اگر در خواب خود ببینی که گربه ای را کشته ای و پوست گربه را کنده ای ، به این معناست که مال دزد را می گیری.

خوردن گوشت گربه در خواب به این معنی است که شما از مسافرتی دور ، مال و ثروت به دست می آورید.

پوشیدن لباسی از جنس پوست گربه ازدواج با زنی است که دزد است و مورد اعتماد نیست ولی زیباست.