خواب گذاران کهن همچون محمد بن سیرین و معبرین غربی که با بهره گیری از دانش و علم تعبیرخواب، به تفسیر خواب های مختلف پرداخته اند مطالبی را جهت توضیح تعبیر خواب راه رفتن بیمار فلج در حالات و موقعیت های گوناگون ارائه داده اند.

 از این ما هم در این بخش از دانستنی های خود تصمیم داریم همه آنچه را که مربوط به دیدن این خواب است در اختیارتان قرار دهیم. به نظر شما دیدن خواب راه رفتن بیمار فلج نشانه چیست؟ برای دانستن تعبیر آن پیشنهاد می کنیم حتماً ما را تا اتمام شدن این مقاله همراهی کنید.

تعبیر خواب راه رفتن بیمار فلج چیست؟

برخی تفسیرگران خواب، دیدن راه رفتن بیمار فلج را در خواب بر بهبودی و شفا یافتن در بیداری تعبیر کرده اند. به گونه ای که اگر بیننده خواب خود فلج باشد و در خواب خود بیند که پاهایش قوت گرفته و می تواند راه برود تعبیرش آن خواهد بود که بر بیماری اش غلبه خواهد کرد. اگرچه بسیاری خواب گذاران دیگر چنین خوابی را بر فائق شدن بر بسیاری مشکلات زندگی تعبیر می کنند. در ادامه مطلب بیشتر دراین­باره توضیح خواهیم داد.

محمد بن سیرین درباره تعبیر خواب راه رفتن بیمار فلج چنین روایت می کند: اگر بیننده خوابی به فلج شدن و ناتوانی در راه رفتن مبتلا باشد و در خواب خود بیند که قادر است به راحتی راه برود به گونه ای که دیگران هم شاهد راه رفتن وی هستند چنین خوابی در واقعیت می تواند نشانه ای از عافیت و سلامتی شخص بیمار باشد. به روایت دیگری از ایشان اگر کسی خواب بیند که فلج گشته و بر روی چرخ ویلچر قرار دارد. در این هنگام به ناگاه از روی چرخ بلند شده و شروع به راه رفتن می کند تعبیر چنین خوابی این است که اعتماد به نفس از دست رفته شخص خواب بین دوباره بر وی باز خواهد گشت.

تعبیر خواب راه رفتن بیمار فلج در بیمارستان

اگر کسی خواب بیند که در بیمارستان است و به ناتوانی در راه رفتن دچار گشته است اما با کمک اطرافیان قادر به راه رفتن است به گونه ایی که شخص خواب بین در واقعیت در سلامتی به سر برد معنی چنین خوابی این خواهد بود که از مرگ زودهنگام در امان است. اما اگر کسی خواب بیند که فلج گشته و به سختی و مشقت بسیار می تواند راه برود نشانه چنین خوابی این است که کارهای بسیار سختی پیش رو دارد.

تعبیر خواب راه رفتن بیمار فلج در خانه

دیدن خواب راه رفتن بیمار فلج در خانه نشانه چیست؟ به روایت بسیاری معبران غربی راه رفتن بیمار فلج در خانه به سس بودن دین شخص خواب بیند دلالت دارد. اگر کسی خواب بیند فلج شده و به سختی راه می رود به گونه ای که به هنگام راه رفتن پاهایش می لرزد تعبیرش آن است که دین وی به فساد رفته است.

تعبیر خواب راه رفتن مرده فلج

ابراهیم کرمانی می گوید اگر شخص مرده ای را در خواب خود دیدید که فلج گشته و نمی تواند راه برود تعبیرش آن است که پیش از مردن به گناهی دچار شده که برایش استغفار نکرده است. به روایت دیگری از ایشان اگر کسی خواب بیند که یکی از مردگانش فلج شده و او را بر روی ویلچر می بیند اما به ناگاه از روی ویلچر بلند شده و به آسانی راه می رود تعبیر و تفسیرش آن خواهد بود که خدایش او را از گناهانش آمرزیده است.

در کتاب سرزمین رؤیاها چنین آمده است: اگر کسی خواب راه رفتن مرده فلج را بیند به گونه ای که آن شخص در عالم بیداری زنده باشد تعبیرش آن است که با مشکلات زندگی خود دسته و پنجه نرم می کند.

تعبیر خواب راه رفتن بیمار فلج به روایت آنلی بیتون

به روایت آنلی بیتون اگر شخصی خواب بیند که فلج شده و سختی می تواند راه برود معنی اش آن خواهد بود که در شغل و کسب و کارش گره و مشکلاتی ایجاد می شود. در تعبیری دیگر آنلی بیتون چنین می گوید اگر کسی در خواب، خود را فلج و ناتوان بیند و راه رفتن برایش به سختی و مشکل باشد چنانچه بیننده چنین خوابی شاغل باشد نشانه چنین خوابی این خواهد بود که با افراد نالایقی قراردادهای بی ثباتی خواهد بست. به تعبیر آنلی بیتون دیدن خواب هشداری برای شخص خواب بین است که مانع از فلج شدن کسب و کارش شود.

تعبیر خواب فلج شدن و راه رفتن به روایت دانیال نبی

به روایت دانیال نبی(ع) اگر فردی در خواب بیند که کل بدن وی فلج شده است و این بیماری باعث ناتوانی وی در راه رفتن شده است نشان چنین خوابی آن است که در حال جمع کردن مال حرام است. به روایت دیگری از ایشان تعبیر چنین خوابی بر سه وجه است: اول فریب دادن اطرافیان، دوم ظلم به مظلومان و سوم خیانت.

تعبیر خواب راه رفتن بیمار فلج به روایت منوچهری تهرانی

منوچهری تهرانی تعبیر خواب راه رفتن بیمار فلج را بر فسق و فجور می داند. بنا به این تعبیر اگر کسی خواب بیند که به فلج شدن دچار شده و نمی تواند راه برود. به طوری که از این وضعیت خود رنج می برد نشانه آن است که به مردم و اطرافیان خود خیانت می کند. چنانچه بیننده این خواب خود را در مکانی به غیر از خانه ای بیند به گونه ای که با کسی حرف نمی زند تعبیرش آن خواهد بود بیش از حد معمول مراقب سلامتی خود باشد.

تعبیر خواب راه رفتن بیمار فلج به روایت امام صادق

امام صادق(ع) تعبیر خواب راه رفتن بیمار فلج چنین بیان می کند:

اگر بیننده خواب خود را در وضعیت فلج شدن و ناتوانی در راه رفتن بیند معنی اش ناکامی و شکست در عشق است. اگر بیند که اشخاص دیگر به این بیماری گرفتار شده اند معنی اش آن خواهد بود که یکی از اطرافیان و نزدیکانش به گرفتاری مالی دچار می شود. اما اگر بیند که خود فلج شده و از این بیماری شفا یافته است به گونه ای که راه رفتن برایش آسان است تعبیرش شادی و منفعت مالی است.


سایر مطالب پیشنهادی :

تعبیر خواب فلج شدن دست و پا

تعبیر خواب شفا یافتن بیماری دیگران

تعبیر خواب نتوانستن راه رفتن یعنی ترس !

تعبیر خواب نشستن مرده روی ویلچر


منبع : توپ تاپ